Vaikuta!-teemapäivä yläasteen demokratiaopetuksen virittäjänä

 

Kuva: Tom Hill/ Unsplash

Vaikuta!-teemapäivä on pelillisiä menetelmiä hyödyntävä toimintamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja innostaa nuoria vaikuttamaan. Konseptia voidaan soveltaa eri oppiasteilla yhteiskuntaopin ja demokratiaopetuksen tukena.

Tuore tutkimustieto kertoo, että erityisesti alle 20-vuotiaiden nuorten keskuudessa kiinnostus ja osallistuminen poliittiseen toimintaan on lisääntynyt. Samalla on kuitenkin havaittu, että nuorten osallistuminen on eriarvoistunut. Osa nuorista kokee yhä vahvemmin, että yhteiskunta ei halua kuunnella ja ottaa heitä huomioon.

Demokratian tulevaisuuden kannalta on tärkeää pohtia, miten nuorten yhteiskunnallinen kiinnostus voitaisiin kanavoida paremmin mielekkääksi vaikuttamistoiminnaksi. Demokratiakasvatuksen ydinkysymyksiä puolestaan on, miten voidaan taata kaikille nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus harjoitella yhteiskunnallista vaikuttamista.

Nuorten Suomi ry:n yhdessä keskisuomalaisten nuorten kanssa ideoima Vaikuta!-teemapäivä on innovatiivinen toimintamalli, joka pyrkii vastaamaan nuorten osallistumisen ja demokratiakasvatuksen ajankohtaisiin haasteisiin. Teemapäivässä nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia vaikuttamisen tapoja konkreettisesti ja luovasti. Teemapäivä haastaa paikalliset toimijat kouluista päättäjiin ja järjestöihin miettimään, miten nuorten vaikuttamista voidaan tukea ja heidän näkemyksiään kuunnella aidosti.

ALL-YOUTH-tutkimushanke on ollut mukana Tampereella 2019 järjestetyissä Vaikuta!-teemapäivissä ja selvittänyt, mitä nuoret ajattelevat vaikutusmahdollisuuksistaan, ja miten he ovat teemapäivät kokeneet.

Vaikuta!-teemapäivässä kokeillaan vaikuttamista yhdessä pelaamalla

Vaikuta!-teemapäivä on koulupäivän aikana järjestettävä muutaman tunnin kestävä tapahtuma, jonka pyrkimyksenä on taata kunkin ikäluokan jokaiselle oppilaalle yhdenvertainen mahdollisuus tutustua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Teemapäivässä oppilaat pääsevät kokeilemaan vaikuttamista oppimispelialustalla pyörivän mobiilipelin avulla. Pelissä oppilaat jaetaan ryhmiin, jotka suorittavat alustalla julkaistavia, vaikuttamiseen liittyviä tiedollisia ja luovaan ongelmanratkaisuun kutsuvia tehtäviä ja keräävät niistä pisteitä. Osa tehtävistä suoritetaan erilaisia vaikuttamisen tapoja kokeilevissa työpajoissa. Pelialusta mahdollistaa tehtävien muokkaamisen kuhunkin toimintaympäristöön ja osallistujien tavoitteisiin sopivaksi.

Vaikuta!-teemapäivän toteuttamisessa on yleensä mukana koulun oppilaskunta, kunnan nuorisovaltuusto, kunnan päättäjiä sekä muita yhteistyötahoja kuten järjestöjä. Teemapäivän yhteydessä on helppo kerätä nuorten ajatuksia ja ideoita esimerkiksi paikallisen päätöksenteon tueksi. Ajatuksena on, että näin nuoret pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja päätöksentekoon aidosti. Teemapäivän käytännön toteutuksesta vastaavat yleensä kunnan nuorisotyöstä vastaavat ohjaajat.

Teemapäivästä tukea käytännön demokratiaopetukseen

Nuorten osallisuuden edistäminen on keskeinen osa voimassa olevia valtakunnallisia perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään yhteiskuntaopin tavoitteeksi tukea nuorten kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Opetussuunnitelman mukaan vuosiluokkien 7-9 yhteiskuntaopin opetuksessa harjoitellaan päätöksentekoa ja vaikuttamista kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Suomalaisessa perusopetuksessa oppilailla on kuitenkin perinteisesti ollut vain vähän mahdollisuuksia perehtyä erilaisiin demokratiaan kuuluviin osallistumisen ja vaikuttamisen muotoihin käytännössä itse kokeillen.

Vaikuta!-teemapäivä vastaa tähän tarpeeseen. Se on oppilaiden näkökulmasta kiinnostava ja hauska tapa tutustua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen eri näkökulmista ja eri muodoissa. Opettajien näkökulmasta teemapäivä tukee yhteiskuntaopin opetusta tarjoamalla helpon välineen konkretisoida opetuksen tiedollisia sisältöjä.

Vaikuttamisesta monipuolisesti ja nuorten elämään kiinnittyen

”Ensimmäisenä tulee mieleen ajatus kuuluvuudesta johonkin suurempaan, että minäkin kuulun ja saan vaikuttaa.”

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen tutkijat Tampereen yliopistosta selvittivät keväällä 2019 tamperelaisten yhdeksäsluokkalaisten ajatuksia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja Vaikuta!-teemapäivään osallistumisesta. Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden järjestämiin teemapäiviin osallistui noin kaksisataa oppilasta kahdesta yläkoulusta.

Nuoret vastasivat verkkokyselyyn mobiililaitteillaan koulutunnin aikana muutama päivä Vaikuta!-teemapäivään osallistumisen jälkeen. Vastaukset (n=137) kertovat siitä, että yhdeksäsluokkalaiset ovat varsin hyvin perillä siitä, mistä vaikuttamisessa on kyse. Vaikuttaminen ymmärretään monipuolisesti paitsi yhteisiin asioihin vaikuttamisena ja äänestämisenä myös omien mielipiteiden esittämisenä ja asioiden muuttamisena vaikkapa ostopäätöksillä.

Nuoret pitävät yhteiskuntaoppia tärkeänä oppiaineena (87%) ja kokevat saaneensa opetuksesta hyvin tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii ja miten siihen voi vaikuttaa.

Toisaalta monet kyselyyn vastanneista yläkoululaisista ovat sitä mieltä, että nuorilla on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (42%). Vastaajista vain noin joka neljäs uskoo voivansa vaikuttaa ajankohtaisiin ongelmiin omilla valinnoillaan ja päätöksillään. Lisäksi lähes kolmannes vastaajista on sitä mieltä, ettei kaikilla nuorilla ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Monet vastaajat ovat huolissaan tulevaisuudesta. Kuten muistakin viimeaikaisista tutkimuksista käy ilmi, erityistä huolta nuoret kantavat ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Myös ihmisoikeudet ja tasa-arvo, työn tulevaisuus ja oman paikan löytäminen työelämässä huolestuttavat.

Nuorten määritelmissä vaikuttaminen lähtee yksinkertaisista asioista, kuten oman mielipiteen ilmaisemisesta ja sen perustelemisesta tai asioiden muuttamisesta omalla käytöksellä. Nuorille ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että heidän ajatuksiaan kuunnellaan ja niistä ollaan kiinnostuneita.

”Että saa ottaa kantaa ja pystyy ottaan kantaa asioihin.”

”Voi sanoa mielipiteensä asioihin, ja sillä on jotain merkitystä.”

Avovastauksissa tuodaan esiin myös vaikuttamisen edellytyksiä, kuten riittävä tieto, osaaminen, halu tai lupa vaikuttaa. Nuorista vaikuttaminen voi tuntua monimutkaiselta ja erilaisia vaikuttamisen paikkoja voi olla vaikea tunnistaa. Vastauksista voi päätellä, että monet nuoret epäröivät omien mielipiteidensä esittämistä julkisesti. Kyselyn perusteella nuorille onkin tärkeää, että vaikuttamista voi harjoitella turvallisesti. He kaipaavat ympärilleen rohkaisevia aikuisia, esimerkkejä ja tietoa vaikuttamisen välineistä. Vaikuta!-teemapäivä edistää demokratiakasvatusta juuri näistä lähtökohdista.

Itse tekeminen ja kokeileminen koetaan mielekkääksi

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen kyselyyn vastanneista tamperelaisista yläkoululaisista kaksi kolmesta suhtautuu myönteisesti Vaikuta!-teemapäivän pelillistettyyn työskentelytapaan. Vastaajista 60% kertoo tapahtuman herättäneen ajattelemaan omaa vaikuttamista arjessa, ja reilu puolet sanoo oppineensa teemapäivän aikana uusia asioita vaikuttamisen tavoista.

Kiinnostavimpana nuoret pitävät työpajoja, joissa luovuus ja itse tekeminen ovat keskeisessä roolissa. Samoin nuoret arvostavat tehtäviä, joissa he pääsevät ottamaan kantaa johonkin ajankohtaiseen asiaan.

“[Kiinnostavin työpaja oli] Rap-paja vaikka se ei niin vahvasti liity aiheeseen kuin monet muut mutta se on nuorille todella kiintoisaa ja hyvä tapa näyttää mahdollisuuksia vaikuttaa taiteella.”

“Hiedanranta [kaupunkikehityshanke], koska siinä pystyi keksimään jotain.”

Vaihtelu koulutyöhön ja uudenlaiset näkökulmat asioihin saavat osallistujilta kiitosta. Valtaosa teemapäivään osallistuneista yläkoululaisista kokee ajatustensa ja mielipiteidensä tulleen kuulluksi teemapäivän aikana.

Miltei 60% kyselyyn vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että Vaikuta!-teemapäivä on hyvä tapa täydentää yhteiskuntaopin opetusta. Vain 7% vastaajista on väitteestä eri mieltä.

Viestintä ja hyvä ennakkosuunnittelu onnistuneen teemapäivän edellytys

Toisaalta vastaajat löytävät teemapäivän toteutuksesta myös kehitettävää. Monille teemapäivän tarkoitus ja kytkeytyminen yhteiskuntaopin opetukseen jäivät epäselväksi. Teemapäivän toteutuksessa onkin tärkeää kiinnittää huomiota ennakkoviestintään, jotta opettajilla on riittävästi aikaa sovittaa teemapäivä osaksi lukukauden opetusohjelmaa. Näin myös oppilailla on mahdollisuus valmistautua siihen.

Osa vastaajista toivoi teemapäivään vieläkin enemmän toiminnallisuutta: “vähemmän puhetta ja enemmän tekemistä”.

Kyselyn perusteella teemapäivään osallistumisen mielekkyyttä edistää se, että sen kulku ja tehtävät suunnitellaan huolellisesti osallistujien tarpeet huomioiden. Tässä suhteessa Tampereella järjestetyt teemapäivät jättivät vielä parantamisen varaa. Useampi kuin joka neljäs kyselyyn vastanneesta ilmoitti kaipaavansa tapahtumassa jotain seuraavista: lisää tai selkeämpiä ohjeita, enemmän aikaa suorittaa yksittäisiä tehtäviä tai aikaa käydä useammassa työpajassa. Lisäksi joka viides (20%) vastaajista toivoi enemmän palautetta tehtävistä.

Tutkimusten mukaan vaikuttamisen kokemuksen kannalta avainasemassa on, tunteeko osallistuja tulevansa aidosti kuulluksi ja huomioiduksi. Vaikuta!-teemapäivässä kokemusta oman toiminnan vaikuttavuudesta tuetaan antamalla osallistujille palautetta niin pelin kuluessa (pisteet ja tehtävien sanallinen arviointi) kuin sen jälkeenkin; esimerkiksi siten, että teemapäivän aikana kerätyistä mielipiteistä kootaan yhteenveto, joka esitetään teemapäivään osallistuneille ja viedään eteenpäin kunnan päättäjille.

Kaikki peruskoululaiset mukaan!

Kestävän yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentaminen edellyttää, että nuorilla on taustastaan tai koulutustasostaan riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluiksi yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa.

Tähän pyrkii myös Marinin hallituksen käynnistämä, vaalikauden loppuun kestävä demokratiaohjelma. Ohjelman tavoitteena on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen, nuorten osallistumisen tukeminen sekä uudenlaisten väineiden tarjoaminen nuorten laajapohjaiseen kuulemiseen. Vaikuta!-teemapäivä tukee näitä tavoitteita, etenkin kun se järjestetään osana koko ikäluokan tavoittavaa perusopetusta.

Vaikuta!-teemapäivän toimintamallin taustalla on kunnianhimoinen tavoite, että kaikki nuoret saisivat yhtäläiset mahdollisuuden osallistua teemapäivään viimeistään 9. luokan keväällä ja että mallia hyödynnetään laajasti nuorten kuulemisessa paikallisesti ja alueellisesti.

Toimintamallia avaavan esitteen tavoitteena on osaltaan levittää tietoa uudenlaisesta, käytännönläheisestä tavasta lähestyä demokratiakasvatusta. Ajatuksena on, että Vaikuta!-teemapäivän kaltaiset toiminnalliset, oppimista tukevat innovaatiot juurtuvat valtakunnallisesti tunnustetuiksi demokratiakasvatuksen välineiksi niin yläkouluissa kuin muissakin oppilaitoksissa.

 

Nuorten Suomi ry ja ALL-YOUTH-hanke ovat tuottaneet yhteistyössä esitteen, jossa Vaikuta!-teemapäivän tavoitteita ja järjestämistä avataan havainnollisin esimerkein.

Carita Hännivirta, Mareena Laine, Miia Lähde & Tiina Rättilä (2020): VAIKUTA!-TEEMAPÄIVÄ: Toimintamalli nuorten demokratiakasvatukseen ja osallistamiseen.

Vaikuta! -teemapäivän toimintamallin kuvauksen pääset lataamaan näistä linkeistä TÄSTÄ aukeamanäkymä ja TÄSTÄ sivunäkymä

Tai sivu: http://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/

 

Miia Lähde & Tiina Rättilä

Kirjoittajat toimivat ALL-YOUTH-hankkeen tutkijoina Tampereen yliopistossa


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter