Site icon ALL-YOUTH

Tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 17.5.2021

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

 

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Olet osallistumassa Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tekemään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

 

Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään –tutkimushanke

☒Kertatutkimus

☐Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika: 2018-2023

Henkilötietojen käsittelyaika: 2018-2023

 

Oheisesta tiivistelmästä voit lukea oleellisimmat seikat, jotka liittyvät tietojesi käsittelyyn.

 

Tietosuojailmoituksen tiivistelmä

Tutkimushankkeessa tutkitaan 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Jotta tutkimus voidaan käytännössä toteuttaa, tutkittavilta pyydetään tietyt henkilötiedot. Näitä ovat nimi, syntymävuosi sekä yhteystiedot. Kyseisiä tietoja käyttävät vain tutkimusta toteuttavat tahot, eikä tietoja kerrota tutkimuksen ulkopuolisille.

Henkilötiedoista muodostuu tutkimusrekisteri. Tutkimusrekisteriin sisältyvät myös muut tutkimuksessa esiin tulevat henkilötiedot, joista osallistuja voitaisiin tietoja yhdistelemällä tunnistaa (esim. harvinainen harrastus ja pieni asuinpaikka yhdessä voi olla mahdollista yhdistää tiettyyn henkilöön). Lisäksi tutkimuksessa kerätään arkaluonteisia henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi terveystiedot ja poliittiset mielipiteet (ks. tarkemmin kohta 10). Kaikkia edellä mainittuja tietoja kutsutaan epäsuoriksi henkilötiedoiksi. Niitä käytetään vain tutkimuksen taustatietoina ja ne tarvittaessa muutetaan tai poistetaan siten, että tutkittavia ei tunnisteta esimerkiksi tutkimusraporteista.

Tutkimuksen paperiaineisto säilytetään lukitussa tilassa ja digitaalinen aineisto sähköisissä järjestelmissä käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Tietoja käsitellään tietoturvallisesti. Haastattelutallenteet kirjoittaa tekstimuotoon yliopiston ulkopuolinen palvelu, joka on sitoutunut tietosuojakäytäntöihin. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna eli ilman henkilötietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, minkä jälkeen muidenkin tutkijoiden on mahdollista käyttää sitä tutkimuksissaan.

Mikäli haluat keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen, voit tehdä sen ilmoittamalla asiasta tietojasi keränneelle tutkijalle tai yhteyshenkilölle (ks. selosteen kohta 2). Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluu oikeus saada pääsy tietoihin, oikaista tietoja, oikeus tietojen poistamiseen sekä niiden käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen. Jos haluat käyttää jotain oikeuttasi, ole yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön. Mikäli epäilet, että henkilötietojasi käytetään tutkimuksessa väärin, voit ottaa yhteyttä Tietosuojavaltuutetun toimistoon (yhteystiedot kohdan 17 lopussa). Lisätietoa osoitteessa tietosuoja.fi.

Selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen mukaan päivittää tutkimuksen aikana.

 

 1. Rekisterinpitäjä

☐ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

 

☐Kyseessä on opiskelijatutkimus (rekisterinpitäjä ei työsuhteessa Tampereen korkeakoulusäätiöön), jolloin rekisterinpitäjä on opiskelija.

 

Lisää tähän opiskelijan nimi ja yhteystiedot

 

☒ Kyse on yhteisrekisteristä, ja rekisterinpitäjiä on useita. Mainitse tässä kaikki rekisterinpitäjät:

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

 

Helsingin yliopisto

PL 3 (Fabianinkatu 33)

00014 Helsingin yliopisto

Y-tunnus 0313471-7

 

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistokatu 2

80100 Joensuu

Y-tunnus 2285733-9

 

Edellä mainitut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi kohdassa 2 kerrotulle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Tutkittava voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan. Tällöin vastaanottaja voi tarvittaessa välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille yhteisrekisterinpitäjille.

 

 1. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Päivi Honkatukia

Osoite 33014 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, 33100 Tampere

Puhelinnumero +358503186743

Sähköpostiosoite paivi.honkatukia@tuni.fi

 

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)

Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava, sähköposti dpo@tuni.fi.

 

 1. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Nimi Päivi Honkatukia

Osoite 33014 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, 33100 Tampere

Puhelinnumero +358503186743

Sähköpostiosoite paivi.honkatukia@tuni.fi

 

 1. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusta toteuttavat tahot ovat seuraavat:

Professori Päivi Honkatukian johtama tutkimusryhmä, nuorisotutkimus/ yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Professori Kaisa Väänäsen johtama tutkimusryhmä, ohjelmistotekniikka/ informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto

Professori Jukka Viljasen johtama tutkimusryhmä, julkisoikeus/ johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Yliopistotutkija Reetta Mietolan johtama tutkimusryhmä, kulttuurien osasto/ humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Professori Irmeli Mustalahden johtama tutkimusryhmä, luonnonvarahallinta/ historia- ja maantieteiden laitos, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

 

 1. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja: Nimi, syntymävuosi, yhteystiedot. Tutkimuksessa kerätään myös kohdassa 11 lueteltuja arkaluontoisia henkilötietoja tutkittavien suostumuksella. Aineistonkeruun yhteydessä voi tulla esiin myös muita epäsuoria henkilötietoja, kuten ammatti, harrastus tai asuinpaikka.

 

 1. Henkilötietojen tietolähteet

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään: Henkilötietoja kerätään työpajoissa, kyselyissä sekä haastatteluissa tutkittavien suostumuksella.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus: ALL-YOUTH on monitieteinen, Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston välinen tutkimushanke. Hanke tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista. Hankkeessa kerätään työpajoissa, kyselyissä sekä haastatteluissa henkilötietoja (ks. kohdat 6 ja 10), joista henkilö voidaan tunnistaa joko välillisesti tai suoraan. Näitä tietoja käytetään vain tutkimuksen taustatietoina, eikä tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voida tunnistaa tutkimuksesta. Hankkeessa kerätään osanottajien henkilö- ja yhteystietoja myös palkintojen arpomista varten. Näitä tietoja ei käytetä tutkimuksessa ja ne tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

 

☐ Tutkittavan suostumus

Miten suostumuksen voi peruuttaa: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Säädökset: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Mikä oikeutettu etu on kyseessä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☐ Muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

 1. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☐ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

☒ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

☒  Etninen ryhmä

☒  Poliittiset mielipiteet

☒  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

☐  Ammattiliiton jäsenyys

☐  Geneettiset tiedot

☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

☒  Terveystiedot

☒  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

 

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

☒ Ei

☐ Kyllä

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus

☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;

☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

 

 1. Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Kaikilla ALL-YOUTH –tutkimushankkeen tutkijoilla, tutkimusavustajilla sekä projektisuunnittelijalla on oikeus käsitellä tutkimusrekisterin tietoja. Kunkin aineiston tuottanut henkilö/työryhmä vastaa aineiston henkilötietoja sisältävän aineiston turvallisesta tallentamisesta. Pääsääntöisesti muiden hankkeen jäsenten käyttöön annetaan vain aineistoa, joista suorat henkilötiedot on poistettu. Jos suoria henkilötietoja sisältäviä aineistoja siirretään hankkeessa tutkijoiden välillä, se tapahtuu suojattuja ja tietoturvallisia yhteyksiä käyttäen (ks. kohta 15).

 

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

☒ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Mitä tietoja luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu:

Haastatteluaineiston litteroinnissa eli tekstimuotoon kirjoittamisessa käytetään yliopiston ulkopuolista litterointipalvelua, joka toimii litteroinnin osalta henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän puolesta. Litterointipalvelulle lähetetään ainoastaan haastattelutallenteet. Rekisterinpitäjä solmii käsittelijänä toimivan litterointipalveluntuottajan kanssa tietosuojalainsäädännön tarkoittaman tietojenkäsittelysopimuksen ja sitouttaa palveluntuottajan tietosuojakäytäntöihin.

Lisää kuvaus myös mahdollisesta henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksesta (esim. alihankkija):

 

 1. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei

☐ Kyllä, mihin: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Kuvaus käytettävistä suojatoimista: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

 1. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:

☒ Lukitussa tilassa

☐ Lukitussa kaapissa

☐ Muuten, miten: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

☒ käyttäjätunnus

☒ salasana

☐ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)

☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)

☐ kulunvalvonta

☐ muu, mikä:

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

☐ Aineisto on pseudonymisoitu

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

☒ tiedonsiirron salaus: Tietojen käsittely tapahtuu yliopiston tietoturvallisessa ympäristössä. Tiedonsiirto salataan VPN-yhteydellä, kun työskennellään kotoa käsin. Tarvittaessa sähköpostit lähetetään salattuna.

☒ tiedoston salaus: Tiedostoja siirretään tarvittaessa tutkimusta toteuttavien yliopistojen välillä Tuni Groups -ohjelmalla. Isommat tiedostot voidaan siirtää Funet file sender -ohjelman avulla. Arkaluonteisia tietoja sisältävät tiedostot salataan ennen kuin niitä jaetaan Tuni Groups -ohjelmalla.

☐ muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

 1. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään

☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto siirretään Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden, tutkijan tekemän anonymisoinnin ja tekee tarvittaessa lisää poistoja ja muokkaa aineiston pitkäaikaissäilytykseen ja jatkokäyttöön soveltuvaksi.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version