Site icon ALL-YOUTH

Detta undersöker vi

ALL-YOUTH är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker möjligheter och hinder för samhällsdeltagande samt uppfattningar om hållbar utveckling, tillväxt och välfärd bland unga i åldern 16–25 år. Projektet producerar nya lösningar för aktivare medborgarskap bland unga utgående från god förvaltning, rättsstatsprincipen och digitala innovationer samt hållbar utveckling och bioekonomi.

Projektet utgörs av fem delstudier:

ALL-YOUTH – Med jämlik ungdom som mål (Ledare, professor Reetta Toivanen med arbetsgrupp, Helsingfors universitet) ansvarar för forskning som gäller jämlika och lättillgängliga lokaler och för projektets studentkliniker.

ALL-YOUTH – Från drömmar till verklighet (Professor Päivi Honkatukia med arbetsgrupp, Tammerfors universitet). Arbetsgruppen lyssnar på och analyserar ungas förhoppningar och drömmar om hållbar välfärd, tillväxt och social rättvisa. Tillsammans med de övriga delstudierna bedriver man inom delstudien Från drömmar till verklighet innovativ forskning och tar fram inklusiv praxis för gemensamt agerande, för att alla unga ska kunna medverka i att hitta lösningar på problem och utmaningar i samhället.

ALL-YOUTH – Med digitala lösningar som mål (Ställföreträdande ledare, professor. Kaisa Väänänen med arbetsgrupp, Tammerfors universitet) undersöker och utvecklar tillsammans med unga innovativa digitala modeller och tjänster riktade till unga och som främjar aktivt medborgarskap för unga, social välfärd och ekonomisk tillväxt.

ALL-YOUTH – Lösningar på juridiska problem (Professor Jukka Viljanen med arbetsgrupp, ledarskapshögskolan vid Tammerfors universitet). Arbetsgruppen analyserar hur dagens juridiska reglering och institutionella förhållanden påverkar tilltro, frustration och deltagande i samhället bland unga samt ger rekommendationer för hur man kan minska hinder för deltagande, för att öka tilltron bland unga och främja hållbar tillväxt.

ALL-YOUTH – Att skapa hållbar välfärd (Professor Irmeli Mustalahti med arbetsgrupp, Östra Finlands universitet) undersöker och testar med delaktiggörande processanalysmetoder tillsammans med unga lösningar som skapats inom andra delstudier, förmedlar information mellan konsortiet, partner och intressentgrupper samt letar efter lösningar för hur unga kan stödja mål för hållbar utveckling, och utforskar ungas möjligheter att sysselsätta sig inom exempelvis bioekonomi. Med processanalys strävar man efter att ta till vara och implementera ”levande kunskap”, kunskap som är till nytta såväl för ungdomssamfundens behov av kunskap och verksamhet som för forskare och i och med detta för samhället på bredare front.

Våra samarbetspartner

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version