Oppilaitosvaltaukset 2023 – tarinoita ja kokemuksia

Hei oppilaitosvaltauksiin osallistunut!

Olemme nuorisotutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista, ja ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -tutkimushankkeesta (www.allyouthstn.fi). Olemme kiinnostuneita syksyn 2023 oppilaitosvaltauksiin osallistuvien kokemuksista ja haluaisimme tuoda esiin tutkimuksen kautta niiden merkityksellisyyttä yhteiskunnassa. Pidämme oppilaitosvaltauksia historiallisena opiskelijoiden käynnistämänä liikkeenä, jonka dokumentoiminen erityisesti niihin osallistuneiden näkökulmasta olisi erittäin tärkeää ja arvokasta.

Nuorisotutkijoina pidämme valtauksia tärkeänä opiskelijoiden kannanottona ja keskustelun avauksina kestävämmän yhteiskunnan ja tulevaisuuden rakentamiseksi.

Olemme tarkastelleet valtauksien merkitystä Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkolehti Alusta!:lle tekemässämme kirjoituksessa ”Oppilaitosvaltauksissa nuoret neuvottelevat oikeudestaan kestävään hyvinvointiin” (Kallio & Ågren 2023).

Olisi hienoa, jos voisit kirjoittaa meille kokemuksistasi. Oheisesta linkistä löytyvälle lomakkeelle voit kirjoittaa halutessasi kokemuksiasi valtaukseen osallistumisesta: https://survey.tuni.fi/lime/959489?lang=fi

Voit vastata niin pitkästi kuin haluat  ja käyttää sen verran aikaa kun katsot tarpeelliseksi. Kaikenlaiset tyylit ja tavat kirjoittaa ovat tervetulleita. Voit kirjoittaa  kokemuksistasi valtauksesta yleensä tai vaikka vain jostakin yhdestä tapahtumasta, mikä on ollut sinulle erityisen merkityksellinen. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi osallistuit valtaukseen? Mikä motivoi sinua?
 • Miltä valtauksen toteuttaminen tai siihen osallistuminen tuntui?
 • Koetko oppineesi jotain valtaukseen osallistumisen tai sen toteuttamisen kautta?
 • Mikä valtauksessa oli mielestäsi tärkeintä?
 • Minkä valtaukseen liittyvän kokemuksen haluaisit jakaa muille?
 • Millaiset kokemukset valtaukseen liittyen olivat innostavimpia? Millaiset taas latistivat tunnelmaa?

Laadimme saamiemme kirjoitusten pohjalta  ALL-YOUTH-tutkimushankkeessa blogitekstin, joka julkaistaan tämän vuoden puolella. Lisäksi aineisto on osa Anna Sunin väitöskirjatyötä ja aineistoa hyödynnetään myös ALL-YOUTH-hankkeen päättymisen jälkeen tutkimuksissamme. Noudatamme tutkimuksissamme hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä ohjeistuksia (TENK). Aineisto tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon muiden tutkijoiden hyödynnettäväksi. Tutustu tietosuojailmoitukseen tästä Tietosuojailmoitus_Oppilaitosvaltaukset2023.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja anonyymia, ja vastaajia ei voi tunnistaa tutkimus- tai muista aineistoa käsittelevistä julkaisuista tai tietoarkistoon luovutetusta aineistosta.

Vastausaikaa on 19.11.2023 asti.

 

Lisätietoa tutkimuksesta

Anna Suni
väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
anna.suni@helsinki.fi

Susanna Ågren
väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
susanna.agren@tuni.fi

Päivi Honkatukia
professori, nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto
ALL-YOUTH-tutkimushankkeen johtaja
paivi.honkatukia@tuni.fi

***

In English

Student takeovers 2023 – stories and experiences

Dear participant of the student occupations!

We are a group of youth researchers from the University of Helsinki and Tampere University and are part of the ALL-YOUTH – all youth want to rule their world – research project allyouthstn.fi/en. We are interested in the experiences of the protesters regarding the educational institution takeovers in the fall of 2023. We see the takeovers as a historic student-led movement which makes the documentation from the viewpoint of the participants extremely important and valuable. The objective of our research is to highlight the importance of these actions in society.

As youth researchers we see the takeovers as an important statement and as initiatives to build a more sustainable society and future.

You can read more (in Finnish) of our thoughts on the importance of the takeovers in the University of Tampere’s  faculty of social science’s online magazine Alusta! ”Oppilaitosvaltauksissa nuoret neuvottelevat oikeudestaan kestävään hyvinvointiin” (Kallio & Ågren 2023).

We would greatly appreciate it if you have the time to write to us about your experiences in the takeovers. You can access the online form here: https://survey.tuni.fi/lime/959489?lang=en

You can write as long answers as you like and use as much or little time as you see necessary. All kinds of styles and ways of writing are most welcome. The focus of your writing can be the over-all experience from the takeovers or you can choose a specific incident that was especially meaningful to you. You can reflect for example the following questions in your writing:

 • What made you take part in the takeover? What motivated you?
 • How did it feel to carry out the takeover or participate in it?
 • Do you feel you learned something in this process of carrying out or taking part in the takeover?
 • What do you think was the most important thing in the takeover?
 • Do you have a specific experience you would like to share?
 • What kind of experiences regarding the takeover were the most inspiring and what were the most dispiriting?

We will write a blog text based on these writings which will be published before the end of this year. In addition to this, this data will be part of Anna Suni’s doctoral dissertation and in our research after the ALL-YOUTH project has ended. We will follow responsible conduct of research and the ethical guidelines for research TENK. The data will be archived in the Finnish Social Sciences Data Archive. You can load and read the Data Protection Notice (in Finnish) here: Tietosuojailmoitus_Oppilaitosvaltaukset2023.

Taking part in our research is voluntary and anonymous and participants can’t be recognised from the publications nor from the data handed over to the archive.

You can leave your response until November 19th, 2023.

Additional information on the research

Anna Suni
Doctoral researcher, University of Helsinki
anna.suni@helsinki.fi

Susanna Ågren
Doctoral researcher, Tampere University
susanna.agren@tuni.fi

Päivi Honkatukia
Professor, Youth Research, Tampere University
Director of the ALL-YOUTH-research project
paivi.honkatukia@tuni.fi


Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Facebooktwitter