Site icon ALL-YOUTH

Oikeusvaltioasiantuntijat kuuntelivat huolella ALL-YOUTH -mestarikurssin nuorten opit

Moni konferenssiyleisöstä joutui luopumaan ennakkoluuloistaan, että nuorten suositukset olisivat lapsellisia ja yleisellä tasolla. Nuorten suositukset olivat erittäin ajankohtaisia, hyvin perusteltuja ja kiinnittyivät monin tavoin Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden tavoitteisiin. Kuva: Tampereen yliopisto

ALL-YOUTH MasterClass toimii hyvänä mallina, kun rakennetaan kunnianhimoisempia asiantuntijaseminaareja, joissa nuorten osallistuminen on luonteva ja keskeinen osa tilaisuutta.

Tarvitaan kunnianhimoisia nuorten osallistamisen malleja. Nuoria halutaan usein asiantuntijaseminaareihin edustamaan, mutta kyse on tavallisesti yksittäisistä nuorista, yksittäisissä seminaarin osissa, jolloin nuorten laajempi kuuleminen jää toteutumatta. Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden päätapahtumassa Tampereella ALL YOUTH –hanke kehitti uudenlaista mallia akateemisissa konferensseissa käytettäväksi.

Euroopan neuvoston, ulkoministeriön, oikeusministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa yhteistyössä toteutettua konferenssia suunniteltaessa pohdimme, kuinka varmistamme sen, ettei nuorten osallistuminen jää vain kosmeettiseksi ja että mahdollisimman useilla nuorilla on aito tilaisuus osallistua, tulla kuulluksi ja saada mielipiteensä näkyviin. Ratkaisuksi löytyi akateemisessa maailmassa suositun mestarikurssin (MasterClass) järjestäminen. Kurssille asetettiin kunnianhimoinen teema. Mestarikurssille valitut nuoret valmistelisivat Euroopan neuvoston tulevaisuutta ja oikeusvaltion turvaamista koskevat suositukset, jotka esitetään suullisesti kansainväliselle konferenssiyleisölle ja luovutetaan Suomen valtion edustajille.

Suositukset keskeinen osa konferenssia

Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteena oli korostaa oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien välistä yhteyttä. Tämän perusteella päätimme, että suositukset koskevat viittä eri teemaa, mutta niistä suullisesti esitetään vain oikeusvaltioon läheisesti kytkeytyvät teemat. Valinta tehtiin, jotta suositukset eivät rönsyile ja eriydy päivän muusta teemasta. Tavoitteena oli, että nuorten suositukset oikeusvaltiokehityksestä eivät jäisi sivuosaan vaan niillä olisi keskeinen päärooli konferenssipäivän ohjelmassa.

Mestarikurssin teemoiksi valikoituivat vihapuhe, yhdenvertaisuus, oikeusvaltio, instituutioiden eri toimijaot ja nuorten osallistuminen. Näistä nuorten osallistuminen, yhdenvertaisuus ja vihapuhe on noussut tutkimuksissa nuoria kiinnostaviksi asioiksi. Kaksi muuta teemaa valittiin, koska ajateltiin niiden tuottavan lisäksi arvokkaita kantoja Euroopan neuvoston näkökulmasta.

Huippuasiantuntijat pohjustamassa

Etukäteistehtävien perusteella valittujen nuorten osallistujien ikähaitari oli 16-30 vuotta. Osallistujia oli lukiolaisista graduvaiheen opiskelijoihin. Mestarikurssilaisilla oli väistämättä eri määrä aiempaa tietoa teemoista. Mestarikurssin rakenne laadittiin tämän vuoksi sellaiseksi, että aamupäivällä alansa huippuasiantuntijat kertoivat pohjustukseksi tietoa esimerkiksi Euroopan neuvoston toimijoista ja ihmisoikeuksista, jotta mestarikurssin osallistujilla olisi saman tasoiset pohjatiedot.

Asiantuntijoina oli kokeneita ihmisoikeustuomareita, kuten Matti Pellonpää ja Päivi Hirvelä, keskeisten järjestöjen, kuten Allianssin, Ihmisoikeusliiton ja Punaisen ristin edustajia sekä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijoita niin politiikan tutkimuksen kuin oikeustieteen puolelta.

Diplomaattineuvotteluja ja ongelmakeskeistä oppimista

Kuva: Tampereen yliopisto

Jokaiselle ryhmälle etsittiin kaksi asiantuntijaa vetämään pienryhmätyöskentelyä ja ryhmien työskentely suunniteltiin huomiolla etukäteen. Useilla vetäjillä oli pitkä akateeminen kokemus aihealueesta niin tutkijana kuin opettajana. Ryhmien koko oli keskimäärin 3-5 henkeä ja ryhmän vetäjät. Osassa ryhmiä vieraili virkamiehiä ja järjestöedustajia sekä tutkijoita. Ryhmiä vedettiin erilaisilla malleilla, mutta jokaisen mallin oli tarkoitus tuottaa selkeitä suosituksia teemasta.

Esimerkiksi Oikeusvaltio-ryhmässä vedettiin roolipelinä diplomaattineuvotteluja ja keskusteltiin epävirallisissa tuomaritapaamisissa. Eri instituutioiden toimijakoa pohtivassa ryhmässä käytettiin puolestaan ongelmakeskeistä oppimista, jossa osallistujat yhdessä etsivät tietoa ja ratkaisivat annettua tapausta. Nuorten osallistumista koskeva ryhmä taas oli perinteisemmin keskusteleva ryhmä. Keskeistä oli se, että nuoret olivat itse laatimassa ja kirjaamassa suosituksia.

Kuva: Pasi Huttunen

Ajankohtaiset ja hyvin perustellut suositukset

Kaksi kurssilaista esitteli suositukset seuraavana päivänä oikeusvaltio-konferenssissa 5.2.2019. Mestarikurssin suositukset oli sijoitettu ajallisesti keskelle päivän ohjelmaa, jotta mahdollisimman moni osallistuja oli paikalla. Näin suositukset saivat ansaitsemansa painoarvon ja huomion.

Nuoret kiinnittivät huomiota esimerkiksi siihen, että ilmastonmuutos uhkaa ihmisoikeuksia ja kytkeytyy oikeusvaltio-periaatteeseen ja siksi olisi keskeistä miettiä tuomioistuinten toimivaltaa ilmastoasioissa sekä tukea sitä. Nuoret toivoivat myös Euroopan neuvostolta erityisesti voimauttavia materiaaleja ja opettajayhteistyötä, jotta nuoret oppivat vaikuttamaan ja osallistumaan. Yhdenvertaisuusasioihin ja vihapuheeseen nuoret tarttuisivat koulutuksen avulla.
Kaikki nuorten antamat suositukset voit lukea täältä: ALL-YOUTH Masterclass Recommendations to The Finnish Government

Suositukset ylittivät yleisön odotukset

Moni konferenssiyleisöstä joutui luopumaan ennakkoluuloistaan, että nuorten suositukset olisivat lapsellisia ja yleisellä tasolla. Nuorten suositukset olivat erittäin ajankohtaisia, hyvin perusteltuja ja kiinnittyivät monin tavoin Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden tavoitteisiin. Useat ministeriöt, Euroopan neuvoston edustajat kuin tapahtumasta raportoinut mediakin viittasi nuorten suosituksiin ja kertoi vievänsä niitä eteenpäin. Kommenteista välittyi aito kiinnostus nuorten ajatuksia kohtaan.

Kansainvälisen mestarikurssin järjestäminen oli hyvä keino kuulla perusteellisesti nuorten näkemyksiä osana isoa kansainvälistä konferenssia. Poikkeuksellisen positiivinen palaute tilaisuudesta kertoo, että vastaavaa mallia kannattaa hyödyntää myös jatkossa.

Mestarikurssi edellyttää järjestäjiltä asennetta, jossa nuoria ja heidän näkemyksiään arvostetaan. Huippuasiantuntijoiden on osattava ja oltava valmiita jakamaan tietonsa muodossa, jossa se on ymmärrettävää myös nuorille, jotka eivät hallitse alan asiantuntijaslangia tai jargonia. ALL-YOUTH MasterClass toimii hyvänä mallina jatkossa, kun halutaan rakentaa kunnianhimoisempia asiantuntijaseminaareja, joissa nuorten osallistuminen on rakennettu luontevaksi ja tärkeäksi osaksi tilaisuutta.

Jukka Viljanen

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimuksen johtaja

Professori, Tampereen yliopisto

 
 
 
 

Heta Heiskanen

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimuksen tutkija

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

 

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version