Site icon ALL-YOUTH

Digitaitoiset nuoret maaseutukehittämisen viestinvälittäjinä

Kyläkehittäjät pohtivat tutkija Virpi Pakarisen ohjauksessa kyläkehittämisen seuraavia askeleita. Kuva: Pasi Huttunen

Yhdistävätkö digitaaliset työkalut toivotulla tavalla ihmisiä? Virpi Pakarinen kirjoittaa kyläkehittämistä ja digitalisaation siihen tarjoamia mahdollisuuksia tutkivasta väitöstutkimuksestaan.

Yhdistävätkö digitaaliset työkalut toivotulla tavalla ihmisten elinkeinollisia, sosiaalisia ja muita verkostoja yli hallinnollisten ja toiminnallisten rajojen? Palveleeko monitasoinen ja monitahoinen verkostomainen toimintojen kehittäminen tasapuolisesti eri ikäpolvien tarpeita? Näitä kysymyksiä pohdin ALL-YOUTH -hankkeen Tieto Kiertoon -mallin kehitystyöhön linkittyvässä väitöstutkimuksessani. Pyhäselän, Kesälahden ja Suomenniemen kylissä, entisissä itsenäisissä kunnissa, seuraan toimijaverkostojen parissa kyläkehittämisen haasteita ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia niiden voittamiseksi.

Pyhäselän alueella Hammaslahden kyläyhdistys ry on käynnistänyt Hammaslahti Kaikki Yhdessä -kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on uudistaa Pyhäselän alueen kylätoimintaa tuomalla digitaaliset yhteydenpito- ja viestintämenetelmät osaksi kylän arkea. Hammaslahti Kaikki Yhdessä -hanke edistää eri toimintaryhmien ja ikäpolvien yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä kokoaa toimijoita yhteisten, vetovoimaisten tapahtumien järjestäjiksi. Suunnittelupöytään on kutsuttu mukaan myös julkisen sektorin toimijoita ja yhdessä rakennetaan uudenlaista markkinoinnin ja yhteistyön mallia, jota voivat esimerkkinä hyödyntää myös muut maaseutualueet.

Yhteinen, kaikille avoin keskustelutilaisuus tutkimukseeni liittyvän nettikyselyn tuloksista järjestettiin 17.6.2020 Hammaslahden nuorisoseurantalolla. Paikalle saapuneet saivat vastattavakseen lomakkeellisen kyselyvastauksiin pohjautuneita väittämiä, joiden vastausten perusteella kyläkehittäjät pohtivat seuraavia yhteistoiminnan askeleita.

Kyselyn vastaajista merkittävä osa oli huolissaan paitsi palvelujen vähenemisestä ja turvattomuuden lisääntymisestä, erityisesti rakennetun ympäristön rapistumisesta ja rappeutuvan ympäristön merkityksestä viihtyvyydelle. He kokivat, ettei kaupunki piittaa alueesta ja uskoivat Hammaslahden näyttäytyvän kaupungin asukkaille ja päättäjille vain ’syrjäisenä ja kuolevana kylänä’. Kuinka tätä mielikuvaa voisi muuttaa? Kuinka saada päättäjienkin tietoon, että alueella asuu varsin merkittävä määrä lapsiperheitä, jotka odottavat selkeitä päätöksiä ja aikatauluja kiireesti tarvitsemiensa, luvattujen peruspalvelujen suhteen.

Nuoret avainasemassa

Polkua eteenpäin viitoittaa kaikkien vastaajaryhmien yhteinen toive: nuorille tulisi olla enemmän järkevää ja mielellään ohjattua tekemistä. Nuoret tarvitsevat sopivan, luvallisen paikan, jossa voi vain olla ja hengailla. Elokuiseen Nuorten iltaan kutsuttiin poliisin, sosiaalitoimen ja järjestöjen edustajia kertomaan mahdollisuuksista tarjota tukea, tekemistä ja tiloja lapsille sekä nuorille.

Vaikka maaseutua usein edelleen leimaavat käsitykset ’pysähtyneisyydestä’ tai ’jälkeenjääneisyydestä’, ne eivät ainakaan Pyhäselässä vastaa todellisuutta. Useimmilla alueella toimivilla järjestöillä on omat, ajantasaiset verkkosivut, ja Hammaslahti Kaikki Yhdessä -hankkeen tuloksena on perustettu Pyhäselkäläinen -digilehti yhteisen tiedottamisen välineeksi. Tukena toimivat myös paikalliset someryhmät.

Uudenlaisten digitaalisten yhteistoimintamallien muodostuminen vie aikaa. Kaikilta toimijoilta vaaditaan myös omien arvojen ja asenteiden uudelleenarviointia ja uusien taitojen oppimista, että yhteinen ääni vaikuttamiseen löytyy. Yhteisen viestin vieminen kylistä viranomaisille ja kuulluksi tuleminen koetaan ongelmalliseksi. Ehkäpä diginatiivit nuoret voisivat toimia vaikuttamisen äänitorvena ja yhteisen viestin välittäjänä. Ehkä digitaalista eriarvoisuutta kyettäisiin silloin vähentämään myös maaseutukehittämisen saralla?

Virpi Pakarinen

Kestävää hyvinvointia luomassa -osatutkimus

Väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Lähteet:
Pakarinen, V. (2020). Yhteistoiminnan haasteet ja toiminnallinen ympäristösuunnittelu. Raportti Hammaslahti Kaikki Yhdessä -hanketoimijoille. 6.9.2020.

Mubarak, F. (2018). Rethinking The Digital Divide: Emerging Challenges In The New Global Economy. Turun Yliopiston Julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis Sarja – ser. E osa – tom. 28.Oeconomica. Turku 2018.

Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies, 54, 360-371. https://doi.org/(…)jrurstud.2015.09.001

Hammaslahden kylästä tietoa: Hammaslahden kylän internet- sivut. Poimittu 8.9.2020. http://hammaslahti.fi/

Hammaslahti Kaikki Yhdessä -hankekuvaus. Ruokavirasto hankerekisteri. Poimittu 8.9.2020. https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version