Site icon ALL-YOUTH

Digiraatia kehittämässä – käyttäjälähtöinen suunnittelu herätti yhteistyökumppanien kiinnostuksen Nuori2020-tapahtumassa

Digiraati kiinnosti nuorisoalan ihmisiä Nuori2020-tapahtumassa Kuva: Pasi Huttunen

ALL-YOUTH tutkimushankkeessa halutaan ymmärtää enemmän digitaalisten palveluiden merkityksestä nuorten osallistumisessa yhteiskunnalliseen toimintaan. Tutkimme myös, millaisia digitaalisia palveluita voidaan kehittää nuorten osallistumisen edistämiseksi. Tutkijat ovat keskustelleet nuorten kanssa kouluissa, nuorisotiloissa, nuorten tapahtumissa sekä erilaisissa pienryhmissä, kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä. Tavoitteena on ollut kuulla ja ymmärtää erilaisten nuorten näkemyksiä digitaalisuuden merkityksestä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Digiraati on ALL-YOUTH -hankkeessa kehitettävä palvelu, jonka tavoite on mahdollistaa kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon, esimerkiksi lainsäädännön valmisteluun. Digiraati mahdollistaa nuorten välisen keskustelun. Lainsäätäjälle se on keino kuulla kansalaisia uudella tavalla. Digiraadissa – nimensä mukaisesti – työskennellään kuten kansalaisraadeissa. Työskentelymuotoihin kuuluvat reaaliaikaiset keskustelut, materiaalien kommentointi ja raadin tuottamat loppulausumat. Digiraatia on kehitetty yhteistyössä useiden toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijaryhmien, kunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden ryhmien kanssa sekä oikeusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Kuva: Pasi Huttunen

Nuorten ajatukset esiin käyttöskenaarioiden avulla

Digiraadin suunnittelua tehdään käyttäjälähtöisesti, eli nuoret ja virkahenkilöt ovat olleet mukana alusta asti. Erityisesti on huomioitu, että mukana on erilaisista taustoista tulevia nuoria. Tutkimuksissa onkin pyritty löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat nimenomaan sellaisten nuorten osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun, joilla on ollut aiemmin vähemmän mahdollisuuksia osallistua. Tavoitteena on, että palvelulla voidaan tarjota nuorille matalan kynnyksen osallistumiskanava erilaisiin paikallisen ja valtakunnan tason keskusteluihin ja vaikuttamiseen. Tämä on mahdollistanut myös itse päätöksentekoprosessien kriittisen uudelleentarkastelun.

Kehitystyön alkuvaiheessa keväällä 2019 hyödynsimme käyttöskenaarioita, jotka ovat kirjoitettuja ja/tai kuvitettuja tarinoita siitä, millaisissa tilanteissa palvelua voidaan käyttää. Tarinoiden etu oli, että palvelusta ja sen mielekkyydestä voitiin keskustella nuorten kanssa ennen kuin riviäkään koodia oli kirjoitettu. Nuoret nostivat keskusteluissa esiin tärkeitä aiheita liittyen keskustelijoiden anonymiteettiin sekä esimerkiksi kiusaamisen, maalittamisen ja konfliktien pelkoon verkkokeskusteluissa. Lisäksi esille tulivat vahvan tunnistautumisen – esimerkiksi pankkitunnuksiin nojaavan tunnistautumisen – ongelmat, palvelun herättämä luottamus sekä osallistumisen kannalta mielenkiintoisten aiheiden tärkeys.

Prototyypin testauksesta hyviä kokemuksia

Digiraatia esiteltiin osana ALL-YOUTH -hankkeen tuloksia Allianssin järjestämällä NUORI2020 – valtakunnallisilla kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä Tampereella 14.-16. tammikuuta. Digiraati herätti suuresti mielenkiintoa ja keskustelua useiden nuorisoalan työntekijöiden ja muiden toimijoiden keskuudessa. ALL-YOUTHin esittelypisteellä tutkijoilla oli oiva mahdollisuus keskustella eri puolilta Suomea saapuneiden nuorisoalan asiantuntijoiden kanssa nuorten mahdollisuuksista osallistua päätöksentekoon ja yhteiskunnallisiin prosesseihin. NUORI2020-tapahtuma tarjosi mahdollisuuden jakaa tutkimustietoa, laajentaa verkostoja ja vahvistaa aiempia kumppanuuksia. Tämän lisäksi tapahtuma osoittautui erinomaiseksi kanavaksi rekrytoida osallistujia Digiraadin toiminnallisen prototyypin testauksiin kevään aikana.

Kuva: Pasi Huttunen

Testaamme Digiraadin ensimmäistä toiminnallista prototyyppiä kevään 2020 aikana nuorisotoiminnan pienryhmissä, kouluissa, kolmannen sektorin toimijoiden toimintaympäristöissä ja ministeriöissä. Testauksissa nuoret kutsutaan mukaan raatityöskentelyyn noin viikon ajaksi. Konkreettisena tavoitteena on muodostaa loppulausuma, joka summaa yhteen raadin näkemykset heille annetusta aiheesta. Ensimmäisten prototyypin testausten perusteella tutkijat ovat ilokseen voineet todeta, että nuoret eivät pelkää antaa suoraa palautetta itse palvelun eivätkä sillä käsiteltävän sisällön kehittämiseksi.

Nuorten palautteen perusteella tutkijat saavat paremman käsityksen esimerkiksi siitä, millaisia keskusteluaiheita Digiraadissa voisi tulevaisuudessa olla, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin sekä nuoria että virkahenkilöitä.

Jari Varsaluoma

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimuksen tutkija

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

 

 

Iikka Pietilä

Kohti digitaalisia ratkaisuja -osatutkimuksen tutkija

Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto

 

 

Niina Meriläinen

Oikeudellisten esteiden ratkaisut -osatutkimuksen tutkija

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa. Dela i sociala medier. Share in social media.
Exit mobile version